Friday, December 21, 2018

Malicious Web Contentනොදන්න Link Click කරන්න කලින් දැනගන්න- 

Malicious Web Content | ITN DIGITAL with 

TECHCERT 


BY THATURANGA GUNATHILAKA

අපි අන්තර්ජාලයේ අනතුරු ගැන කතා කරද්දී හැම විටම එය දැනුවත් කමින් වන අපහසුතා වන්නේ නැත. දිනපතා නොයෙකුත් කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් මත යැපෙන අපි මෙය ගැන දැනුවත් විය යුතුයි.

මේවා සූක්ෂම ලෙස පරිශීලකයා රැවටෙන අන්දමින් සකසා ඇත. නොදැනවුවත්කමින් හෝ වැරදීමකින් link මත click කිරීමෙන් බොහෝ විට අහිතකර / භයානක programs execute වෙන්න ප්‍රවනතාවයක් ඇත.

අපි භාවිතා කරන applications j, පුධාන updates දෙකක් තිබෙනවා.

·         Features - විශේෂාංග
·         Security - ආරක්ෂාව

මෙහිදී ආරක්ෂාව පිණිස තිබෙන updates (යාවත්කාලීන කිරීම) apply නොකිරීමෙන් බොහෝ විට මෙම අහිතකර programs වලට තම කාර්යය කිරීමට පුළුවන් වෙනවා.

බොහෝ විට වෙබ් අඩවි black list වී මෙම අන්දමින් warnings පෙන්වේ. ඒවා සැලකිල්ලට නොගෙන ඉදිරියට යාමෙන් මෙවැනි අපහසුතා වලට ලක් වේ.


  • ·         නිතර security updates apply කරන්න
  • ·         සැක සහිත link මත click කිරීමෙන් වලකින්න.
  • ·         යාළුවකු වුවද එවන link මත click කිරීමට පෙර දෙවතාවක් සිතන්න.By Mr. Chanturanga Gunathilaka
Information Security Engineer
TechCert 
Password Security

බොහෝ විට ඔබගේ වටිනා තොරතුරු සහ ප්‍රහාරකයෙන්/ attacher අතර සිටින එකම ආරක්ෂාව ඔබගේ මුර පදයයි. / Password. මෙය යම් කිසි කෙනෙකු අතට ගියහොත් ඔබගේ:

·         බැංකු ගිණුම්
·         සමාජ ජාලා ගිණුම්
·         කාර්යාල ගිණුම්/ email

ආදියට වෙනත් පුද්ගලයකුට ප්‍රවේශ වන්නට පුළුවන්. එම නිසා password එකක් තේරීමේදී ශක්තිමත්, ලේසියෙන් guess කළ නොහැකි එකක් විය යුතුයි.

උදාහරණ ලෙස;
මෙතනදී password123 එක් වචනයක්
දෙවනුව pass phase ලෙසින් වාක්‍යයක්

තෝරා ගැනීමේදී;
ඔබට අයත්
ඔබ විතරක් දන්නා

එමෙන්ම
බෙදා ගැනීමෙන් වළකින්න
පාවිච්චි කරන Devices පිළිබඳව සැළකිලිමත් වෙන්න.
නිතර කාළීනව වෙනස් කිරීමට සැළකිලිමත් වන්න.

Friday, December 14, 2018

Malicious Website Contents
Internet threats can appear in all shapes and sizes, many of which you may not be aware of. Malicious software which is specifically designed to gain access to or damage a computer, 

There are various types of malware, including spyware, ransomware, viruses, worms, Trojan horses, adware, or any type of malicious code that infiltrates a computer.

Today, much of malware is created to make a profit from forced advertising (adware), stealing sensitive information (spyware), spreading email spam or extorting money (ransomware).

To prevent in such situation is to be careful about  email attachments you open, be cautious when surfing by staying away from suspicious websites, and install and maintain software and updates on time.
  •          Feature updates
  • ·        Installing antivirus program.


Websites which are not are been updated with security features  subject to blacklist on internet by google and  therefore always fix the security updates and do not click the link's sent you by unknown people.


https://www.youtube.com/watch?v=SMnhMPDRAvITuesday, December 11, 2018

Ransomware attacks!Independent Television Network Recording Session carried on the 6th December 2018 at LK Domain Registry together with TechCert. (TechCERT is Sri Lanka's first and largest Computer Emergency Readiness Team (CERT))


Mr. Kushan Sharma - Manager Engineering TechCERT spoke about : 

Topic 01: Email phishing Attacks


Topic 02: RansomwareSunday, December 9, 2018

LK Training on Joomla Content 29-30-12-2018Training division of LK Domain Registry successfully completed 2-day training program on 29th & 30th November 2018 in Vocational Training Centre at Meegahathenna. 


The training was conducted for NVQ Level 4 students and the main focus of the training was to provide a hand on experience in Joomla Content Management System (CMS), a free and open source software to build and manage website from the scratch.

Students who have attended the training program were able to gain a step by step guidance to build a website on their own, followed by set of interactive sub sessions. Under these sub sessions, topics such as “better search techniques”, “Internet for education”, etc… was discussed while moving to an extended discussion on practical scenarios in web hosting. The program continued with active participation from the students and they were able spend a productive time in gaining knowledge and understanding how to improve their skills for a future career path. 

With all the positive feed backs given by the students after completion of the training program, we are proud to be a driving force in building the next generation of IT community in Sri Lanka and hope to continue more successful training programs in coming years.  Manager Training Division conducting Training on  "Joomla Content Management System (CMS)" at Meegahathenna Vocational Training Centre.LK Trainer  having a discussion on Internet for Education with Students 
LK Trainer having a discussion on Web Hosting, better search techniques Wednesday, November 14, 2018

IT YAHAMAGA - THROUGH SARVODYA FUSION

IT Yahamaga programs are conducted Islandwide through Sarvodaya Fusion and Ministry of Education and LK Domain Registry Sponsor many programs of IT Yahamaga.Mrs. Niroja Jayawardena - Manager partnerships  represents LK Domain Registry at IT yahamaga programs. 


“IT Yahamaga” program is an interactive program creating awareness among school children and youth, on the advantages, safety and positive uses of the internet. 


In October 2018 we have conducted programs for 401 children in Nuwara Eliya, 183 in Kandy and 1285 in Kurunegala. 

LK Domain Registry wishes to provide sponsorship for  10,000 students, 1000 teachers, 125 principals in 2018/2019.

LK Training on 'Cyber Safety'

Lk Domain Training Programs

One day Seminar on 'Cyber Safety' conducted by LK Domain Registry and Lectured by TechCERT Ms. Suren and Priyankara for students at Kesbewa  Vidatha Centre, Bokundara on Friday 9th November 2018.


https://www.flickr.com/photos/ddpra/sets/72157703491336735  

Monday, November 5, 2018

Infotel-2018INFOTEL 2018

2nd,3rd and 4th November 2018
INFOTEL 2018 towards a ‘Digital Economy’ was aligning with national priorities of enhancing the digital infrastructure of the country, was organized by The Federation of Information Technology Industry Sri Lanka (FITIS).

 Sri Lanka has initiated a process of developing towards a “Digital Economy”. INFOTEL 2018 showcased and featured the Digitalization initiatives of both Public and Private sectors.

LK Domain Registry too participated at Infotel 2018 and emphasized why .lk is an important factor of registering a domain. LK Domain Registry introduced a 10% bonus at the Infotel to encourage public to make renewals online, on-time so that people will get use to making digital transactions.

LK domain Registry provides free Training programs island wide to School children and IT Teachers and through Sarvodaya fusion too, to enhance the digital infrastructure of the country.

Throughout the exhibition, LK Domain Registry staff spoke to many teachers and school students who visited INFOTEL 2018 from remote areas of the island and informed of the  free training programs we offer.


https://docs.google.com/presentation/d/1fRXhHYRSAZ7Z4aqW5FyOga1n-Y6pr6XpMw9uKH9Z3ko/edit#slide=id.p11


Sunday, October 21, 2018

SSL Certificates


Final Warning to Replace Symantec SSL certificates

This is the last few weeks for website owners using Symantec SSL certificates issued before December 1, 2017 to replace their certificate. Failing to do so will result in your website will get  with saying “Certificate not trust”.

As per Digicert announcement, near the end of July 2017, Google Chrome created a plan to first reduce and then remove trust (by showing security warnings in the browser) for all Symantec-, Thawte-, GeoTrust-, and RapidSSL-issued SSL/TLS certificates. The plan includes changes that were rolled out starting with Chrome version 66 and continues with version 70.
You must replace your affected certificates to provide an optimal user experience for all TLS/SSL applications, including browsers.For more information visit


https://www.digicert.com/replace-your-symantec-ssl-tls-certificates/

New Chain of Trust

DigiCert took over validation and issuance for all Symantec Website Security SSL/TLS certificates on December 1, 2017. This includes certificates for Symantec and its subsidiary CAs: Thawte, GeoTrust, and RapidSSL. Going forward, all new and reissued Website Security certificates are issued by DigiCert (using one of our trusted roots) and are trusted by Google Chrome.
The new certificate chain DigiCert created does not interfere with your current certificate trust among browsers. The chain also establishes trust for your replacement certificate with Google Chrome (and other browsers) going forward.

For more information visit

https://www.digicert.com/replace-your-symantec-ssl-tls-certificates/

Article by :  Samptha Hennayake LK Domain Registry

Tuesday, October 16, 2018

Monday, October 15, 2018

MySite.lk


One stop solution for your web hosting,email hosting, and office applications with file sharing!


Mysite.lk is the registered brand name of the LK Domain Registry web hosting facility. LK Domain Registry introduced mySite.lk as part of providing a one-stop-shop solution to creating a web presence. 

 As part of this service, customers are given access to using the emails from their own domains (ex: info@yourdomain.lk) and a configured website with a content management system called wordpress. 

Also they are eligible for cloud service which includes the document, photos and file sharing features and the office package with edit word documents, power point slides and excel sheets online.

Currently mysite.lk offers following packages.

  •          Mymail.lk
  •          Easy Hosting
  •          Fast Web
  •          Custom Web


Please visit www.mysite.lk  or email us on mysite@nic.lk for more details. Thank you!


Thursday, October 11, 2018

BestWeb-2018

BestWeb.lk 2018

BestWeb.lk is a unique and innovative competition organized by the LK Domain Registry 

2018- bestweb competition concluded for the eight time to recognize the best website's in Sri Lanka. This  competition is only for .lk domain holder's in Sri Lanka.

2018 bestweb competition - held at Hotel Galadari at Grand Ball on the 18th July 2018 and the Chief Guest was Mr. Rohan Samarajeewa, Chairman of ICTA  was present and delivered an outstanding speech related to the field.


Prof. Gihan Dias, CEO of LK domain registry, the "Domain Registrar"  delivered the opening Speech and welcome the gathering.


Bestweb.lk competition has it's rules  stipulated in the bestweb.lk website which will be announcing through social media, on TV and News papers and also on bestweb.lk website.

You may check www.bestweb.lk to find out past winners, terms and conditions of the competition, and find valuable picture gallery of each competition and it's highlights.

It is noteworthy to mentioned that there is No fees applicable for this competition, free web security scan carried out in the process of the competition and will be informing individual regarding same to fix if any security problems.

Applicant compliance to the rules and regulation is a must and  based on the security check-up will be short listing for the competition these short listed applicant will be evaluated by an independent qualified IT professional in the industry to re-evaluate the website for ranking under the stipulated 9 categories listed on bestweb.lk website.

There will be a final judging day, a meet-up with all Senior Judges and discuss openly to valuation and re-raking to re-confirm the decisions made in respect of website winners.

Winners are categorized such as gold,silver bronze for all 9 categories and awarded with a valuable trophies for recognition for being a valuable winner of bestweb.lk  while others reaching substantial level of standards  are issued with valuable appreciation merit certificates. 

You can find more details on www.bestweb.lk 

If you are  interested to apply for bestweb.lk 2019 pls follow our emails sent from bestweb@nic.lk and all updates  by mid January 2019 on https://www.bestweb.lkhttps://www.facebook.com/bestweb.lk

If you need further assistance you may call 0114216065

Navigate through bestweb.lk website

BESTWEB.LK? .lk domain registry annually conduct bestweb.lk competition and the year 2020 was the 10th  time oft the competition.    Bestweb...