Friday, December 21, 2018

Malicious Web Contentනොදන්න Link Click කරන්න කලින් දැනගන්න- 

Malicious Web Content | ITN DIGITAL with 

TECHCERT 


BY THATURANGA GUNATHILAKA

අපි අන්තර්ජාලයේ අනතුරු ගැන කතා කරද්දී හැම විටම එය දැනුවත් කමින් වන අපහසුතා වන්නේ නැත. දිනපතා නොයෙකුත් කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් මත යැපෙන අපි මෙය ගැන දැනුවත් විය යුතුයි.

මේවා සූක්ෂම ලෙස පරිශීලකයා රැවටෙන අන්දමින් සකසා ඇත. නොදැනවුවත්කමින් හෝ වැරදීමකින් link මත click කිරීමෙන් බොහෝ විට අහිතකර / භයානක programs execute වෙන්න ප්‍රවනතාවයක් ඇත.

අපි භාවිතා කරන applications j, පුධාන updates දෙකක් තිබෙනවා.

·         Features - විශේෂාංග
·         Security - ආරක්ෂාව

මෙහිදී ආරක්ෂාව පිණිස තිබෙන updates (යාවත්කාලීන කිරීම) apply නොකිරීමෙන් බොහෝ විට මෙම අහිතකර programs වලට තම කාර්යය කිරීමට පුළුවන් වෙනවා.

බොහෝ විට වෙබ් අඩවි black list වී මෙම අන්දමින් warnings පෙන්වේ. ඒවා සැලකිල්ලට නොගෙන ඉදිරියට යාමෙන් මෙවැනි අපහසුතා වලට ලක් වේ.


  • ·         නිතර security updates apply කරන්න
  • ·         සැක සහිත link මත click කිරීමෙන් වලකින්න.
  • ·         යාළුවකු වුවද එවන link මත click කිරීමට පෙර දෙවතාවක් සිතන්න.By Mr. Chanturanga Gunathilaka
Information Security Engineer
TechCert 
Password Security

බොහෝ විට ඔබගේ වටිනා තොරතුරු සහ ප්‍රහාරකයෙන්/ attacher අතර සිටින එකම ආරක්ෂාව ඔබගේ මුර පදයයි. / Password. මෙය යම් කිසි කෙනෙකු අතට ගියහොත් ඔබගේ:

·         බැංකු ගිණුම්
·         සමාජ ජාලා ගිණුම්
·         කාර්යාල ගිණුම්/ email

ආදියට වෙනත් පුද්ගලයකුට ප්‍රවේශ වන්නට පුළුවන්. එම නිසා password එකක් තේරීමේදී ශක්තිමත්, ලේසියෙන් guess කළ නොහැකි එකක් විය යුතුයි.

උදාහරණ ලෙස;
මෙතනදී password123 එක් වචනයක්
දෙවනුව pass phase ලෙසින් වාක්‍යයක්

තෝරා ගැනීමේදී;
ඔබට අයත්
ඔබ විතරක් දන්නා

එමෙන්ම
බෙදා ගැනීමෙන් වළකින්න
පාවිච්චි කරන Devices පිළිබඳව සැළකිලිමත් වෙන්න.
නිතර කාළීනව වෙනස් කිරීමට සැළකිලිමත් වන්න.

Friday, December 14, 2018

Malicious Website Contents
Internet threats can appear in all shapes and sizes, many of which you may not be aware of. Malicious software which is specifically designed to gain access to or damage a computer, 

There are various types of malware, including spyware, ransomware, viruses, worms, Trojan horses, adware, or any type of malicious code that infiltrates a computer.

Today, much of malware is created to make a profit from forced advertising (adware), stealing sensitive information (spyware), spreading email spam or extorting money (ransomware).

To prevent in such situation is to be careful about  email attachments you open, be cautious when surfing by staying away from suspicious websites, and install and maintain software and updates on time.
  •          Feature updates
  • ·        Installing antivirus program.


Websites which are not are been updated with security features  subject to blacklist on internet by google and  therefore always fix the security updates and do not click the link's sent you by unknown people.


https://www.youtube.com/watch?v=SMnhMPDRAvITuesday, December 11, 2018

Ransomware attacks!Independent Television Network Recording Session carried on the 6th December 2018 at LK Domain Registry together with TechCert. (TechCERT is Sri Lanka's first and largest Computer Emergency Readiness Team (CERT))


Mr. Kushan Sharma - Manager Engineering TechCERT spoke about : 

Topic 01: Email phishing Attacks


Topic 02: RansomwareSunday, December 9, 2018

LK Training on Joomla Content 29-30-12-2018Training division of LK Domain Registry successfully completed 2-day training program on 29th & 30th November 2018 in Vocational Training Centre at Meegahathenna. 


The training was conducted for NVQ Level 4 students and the main focus of the training was to provide a hand on experience in Joomla Content Management System (CMS), a free and open source software to build and manage website from the scratch.

Students who have attended the training program were able to gain a step by step guidance to build a website on their own, followed by set of interactive sub sessions. Under these sub sessions, topics such as “better search techniques”, “Internet for education”, etc… was discussed while moving to an extended discussion on practical scenarios in web hosting. The program continued with active participation from the students and they were able spend a productive time in gaining knowledge and understanding how to improve their skills for a future career path. 

With all the positive feed backs given by the students after completion of the training program, we are proud to be a driving force in building the next generation of IT community in Sri Lanka and hope to continue more successful training programs in coming years.  Manager Training Division conducting Training on  "Joomla Content Management System (CMS)" at Meegahathenna Vocational Training Centre.LK Trainer  having a discussion on Internet for Education with Students 
LK Trainer having a discussion on Web Hosting, better search techniques Navigate through bestweb.lk website

BESTWEB.LK? .lk domain registry annually conduct bestweb.lk competition and the year 2020 was the 10th  time oft the competition.    Bestweb...